Algemene Voorwaarden

1. Inschrijvingen en aanmeldingen particulieren

Inschrijven trainingen en workshops

 • Aanmelden voor een training of workshop kan door (1.) het invullen van het formulier op de website (2.) een e-mail te sturen naar info@communicate4life.nl, of (3.) telefonisch een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of reservering: 0652482863. Een medewerker van Communicate4Life neemt dan contact met je op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen of om de reservering te bevestigen.
 • Om de aanmelding te voltooien na het voeren van het kennismakingsgesprek of de reservering, dient een deelname contract ingevuld te worden. Deze ontvang je van ons. We vragen je deze volledig in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar Communicate4Life. Je ontvangt een kopie van het door beide partijen ondertekende deelname contract.
 • Hierna ontvangt de deelnemer de bijhorende factuur. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de training/ retraite te zijn voldaan of anders binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Een aantal dagen voor aanvang van de training ontvangt je de aanvullende praktische informatie voor de betreffende training of retraite.

2. Inschrijvingen / aanmeldingen zakelijk trainingen / Incompany training

 • Alle zakelijke trainingen en coaching worden volledig afgestemd op de behoeften en wensen van de organisatie en deelnemers. Om die reden wordt er eerst een intakegesprek ingepland met zowel de opdrachtgever als de deelnemer(s). Met de informatie uit de intake stellen we de inhoud van de zakelijke coaching of trainingen samen.
 • Een intakegesprek kan ingepland worden door: (1.) het contact formulier op de website in te vullen, (2.) een e-mail te sturen naar info@communicate4life.nl of ,(3.) telefonisch contact op te nemen via 0652482863.
 • De overeenkomst tussen Communicate4Life en de opdrachtgever komt tot stand en is bindend na het door de opdrachtgever ondertekenen van het daartoe bestemde opdrachtformulier.
 • De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • In samenspraak met de opdrachtgever dan wel de deelnemer(s) kan de aanvullende
lesstof afgestemd en besteld worden. Een aantal dagen voor aanvang van de training wordt de aanvullende praktische informatie naar de deelnemers gestuurd.
 • Op verzoek van de opdrachtgever kan Communicate4Life een ‘bewijs van deelname’ verzorgen.

3. Betaling

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen van factuurdatum en enkel naar het onderstaande rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.
IBAN:  NL90 KNAB 0257 4803 23.

4. Annuleringsregeling

Je hebt 14 dagen na ondertekenen van het deelnamecontract of overeenkomst nog tijd om kosteloos af te zien van de training. Daarna gelden onderstaande betalingsafspraken:

 • Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de training/retraite betaal je: 25% van het gefactureerde bedrag;
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training/retraite betaal je: 100% van het gefactureerde bedrag;
 • Wanneer je verhinderd bent om op een van de overeengekomen data aan de training deel te nemen, kan je de inschrijving eenmalig laten verplaatsen naar eenzelfde training met een latere startdatum. Het wijzigen van de inschrijving is mogelijk tot drie weken (15 werkdagen) voor de startdatum van de training. De administratiekosten voor deze wijziging zijn €25,-. Verplaatsing van deelname naar eenzelfde training met een latere startdatum is alleen mogelijk wanneer er voor die training nog deelname plaatsen vrij zijn.

5. Geheimhouding

De medewerkers van Communicate4Life zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht beschermt uw privacy. De aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.


 

In principe valt alle informatie waarover wij beschikken over een persoon of organisatie onder de geheimhoudingsplicht. Deze informatie wordt niet aan anderen bekendgemaakt. De geheimhouding geldt ook voor onze medewerkers onderling.

6. Aansprakelijkheid

Communicate4Life heeft een inspanningsverplichting alle door haar aangeboden scholing en trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Communicate4Life sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van Communicate4life, de locatie van de opdrachtgever en op locatie van derden waar de scholing of training plaatsvindt, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Om de kwaliteit van de scholing te bewaken, zal indien nodig, Communicate4Life inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in het scholingsprogramma. Een en ander zal in overleg met de opdrachtgever worden besproken.

7. Klachten

Eventuele klachten over de door Communicate4Life geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en onderbouwd aan Communicate4Life kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan wordt je geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Let wel: het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting. Meer informatie vind je in de klachtenprocedure.

8. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Communicate4Life uitgegeven werkboek of ander trainingsmateriaal berust bij Communicate4Life, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Communicate4Life is het niet toegestaan kopieën te maken of te laten maken van de cd’s, audiofragmenten, beeldmateriaal, video’s, het werkboek of ander trainingsmateriaal.